Generalforsamling 20. marts 2018 kl 19.30 - Indkaldelse

Generalforsamling i Grundejerforeningen Tjærbyvang
Den 20. marts 2018 kl. 19.30 i Randers Badmintonhal

Tilmelding på hjemmesiden senest den 13. marts 2018 - Klik her for tilmelding

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab

4. Rettig indkomne forslag fra medlemmer
· Ændring af vedtægter
o §13 stk 2 generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst
14 dages varsel med skriftlig meddelelse til hvert medlem under den
i medlemsprotokollen anførte adresse.
o Ændres til: §13 stk 2 generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen
med mindst 14 dages varsel med skriftlig meddelelse til hvert
medlem under den i medlemsprotokollen anførte E-mailadresse.
Såfremt der ikke forefindes en E-mailadresse varsles med skriftlig
meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollen anførte
adresse.
· Der er ikke indkommet supplerende forslag

5. Vedtagelse af budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelse:
· True er på valg og modtager genvalg.
· Peter er på valg og modtager genvalg
Suppleant:
· 1. suppleant: Erik Lundorff
· 2. suppleant: Christian Knudsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
· Revisor: Jacob Kvist
· Suppleant: Lars Bang

8. Eventuelt

VIGTIGT
Regnskab for 2017 og budget for 2018 forefindes på grundejerforeningens
hjemmeside www.tjaerbyvang.dk.
I bedes selv medbringe regnskab og budget til generalforsamlingen.
Der ønskes tilbagemelding omkring deltagelse senest d. 13/3-2018 på
hjemmesiden www.tjaerbyvang.dk

Udskriv Email